Tutvustus

Harju Ehitus on asutatud 1992. aastal. Ettevõtte asutasid ehitusala spetsialistid, kes omandasid juhtimise ja inseneritöö oskused ja kogemused Harju KEK-is töötades. Alates 2010.aastast tegutseb Harju Ehitus lisaks Eestile ka Soome ehitusturul.

Harju Ehituse peamised tegevusalad on ehituse peatöövõtt, ehitusprojektide juhtimine ja kinnisvaraarendus.
Peatöövõtu korras oleme ehitanud ja renoveerinud tootmis- ja laohooneid, kaubandus- ja teenindushooneid, sotsiaal- ja koolihooneid, hotelle, büroo- ja haldushooneid, insener-tehnilisi rajatisi, korter-ja ridaelamuid ning eramuid, samuti restaureerinud mitmeid muinsuskaitse all olevaid hooneid.
Kinnisvaraturul oleme korterelamute ja tootmishoonete arendusprojektide elluviimisel täitnud arendaja, ehitaja ja müüja rolli.

Harju Ehituses töötavad peamiselt ehitusinsenerid.
Pöörame suurt tähelepanu töötajate koolitusele ja nende pädevuse tõstmisele.

Harju Ehituse eesmärk on teostada ehitustööd kooskõlas sõlmitud lepingutega, hea ehitustava kohaselt, kvaliteetselt ja tähtaegselt, järgides keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid.
Ettevõtte tegevuse aluseks on järgmised põhimõtted:

  • mõista tellija vajadusi täna ja tulevikus
  • järgida kehtestatud ühtseid eesmärke
  • luua ettevõttes keskkond, kus püstitatud eesmärkide saavutamiseks kaasatakse kõik töötajad, rakendades maksimaalselt nende võimeid
  • määratleda ja kõrvaldada vigade ja liigsete kulutuste allikad
  • parendada pidevalt töötajate kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust
  • sõlmida vastastikku kasulikud ning kestvad suhted tarnijate ja alltöövõtjatega
  • maksimaalselt vältida ebasoodsaid keskkonnamõjusid

Harju Ehitus pöörab suurt tähelepanu kvaliteedile ja keskkonna kaitsele. Ehitustööde kvaliteeti kontrollitakse erineva juhtimistasandi töötajate ja järelevalveinseneri poolt. Ilmnenud vigu analüüsitakse ja kavandatakse meetmed nende edaspidiseks vältimiseks.
Harju Ehituses on kasutusel rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2015 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem ja ISO 14001:2015 nõuetele vastav keskkonnajuhtimissüsteem.

Tellija soovide arvestamine, tähtaegadest kinnipidamine, ehitustööde hinna ja kvaliteedi suhe ning sõlmitud kindlustuslepingud ja antavad garantiid võimaldavad olla meil konkurentsivõimelised ehitajad.

Ettevõte on registreeritud Majandustegevuse registris, vt. mtr.mkm.ee

Harju Ehitus on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liige.
ISO 9001:2015 EST
ISO 14001:2015 EST